Odborná porota menovaná výborom Sekcie pre umelecký preklad Literárneho fondu hodnotila celoročnú produkciu v oblasti umeleckého prekladu za rok 2016. Na základe jej návrhu postúpili do užšieho výberu prekladové literárne diela vysokej umeleckej hodnoty a výbor udelil Cenu Jána Hollého a knižné prémie Literárneho fondu za umelecký preklad, ako aj uznania za jednotlivé vydavateľské počiny.

Pri tejto príležitosti prebehlo slávnostné odovzdávanie cien 23. mája 2017 v Zichyho paláci v Bratislave. Vydavateľstvo Pectus získalo uznanie Literárneho fondu za významný edičný čin za rok 2016 a to za vydanie diela Nočný spev sardinky v plechovke.

Uznanie Literárneho fondu