1. Vydavateľstvo Pectus zdôrazňuje pluralitu literárnej tvorby, neuprednostňuje jedného autora na úkor druhého, rozhodujúca je kvalita literárneho diela v kontexte súčasnej slovenskej, európskej či svetovej literárnej scény. Preto má snahu byť ústretové pri vydávaní knižných debutov i menej známych autorov nezávisle od toho, či ide o slovenského alebo zahraničného spisovateľa.
2. Knihy propagujeme nielen prostredníctvom všetkých dostupných slovenských médií, ale podľa možností realizujeme aj prezentácie autorov v najväčších slovenských mestách spojené s čítaním diel, autogramiádou a predajom autorových kníh. Významné je partnerstvo s príslušnými knižnicami. Knihy zasielame taktiež literárnym redakciám v Českej republike.
3. Práca vydavateľstva sa nekončí vytlačením kníh. Neoceniteľná je spolupráca s dôveryhodnými knižnými distribúciami a kníhkupcami, s ktorými vybavujeme objednávky. Na preklenutie istých trhlín slovenskej distribučnej siete organizujeme propagáciu nami vydaných kníh formou katalógov pre domácnosti, firmy a štátne inštitúcie, akciového predaja na mestských korzách a virtuálneho kníhkupectva.
4. V rovnakej miere záleží vydavateľstvu na publikovaní zahraničných autorov. Preto nadväzujeme kontakty so všetkými zahraničnými inštitúciami, ktoré zveľaďujú literárnu kultúru pri uplatňovaní a presadzovaní svojich autorov na slovenskom knižnom trhu. Tak ako sa na Slovensku usilujeme šíriť kvalitné diela zahraničných spisovateľov, máme vážny záujem, aby rovnako v zahraničí boli propagovaní významní slovenskí autori.


Happening, performance či videoart, ale i scénické asambláže, inkubátory a iné produkty „kreatívneho" priemyslu, vrátane fotografií à la homo urbanus, svetelno-zvukových inštalácií či multimediálnych predstavení, to všetko sú prejavy súčasnej kultúry preferujúcej dizajn. Umenie uprednostňuje estetiku, ktorá sa bez etického rozmeru redukuje na estetizmus, preto ako súčasť kultúry stojí v opozite voči jej zvyšku – masovej kultúre.
Tento protiklad vystupuje čoraz výraznejšie, hoci kultúrnu unifikáciu, orientovanú na techné, sprevádzajú floskuly o kreativite, experimentátorstve a nekonvenčnosti. Nečudo, že sa uprostred pozlátkovej noblesy, lichého dekóra pre potechu zmyslov i mozaiky so špeciálnymi efektmi, ktorá vstupom ľudského spoluregulátora do interaktívneho priestoru umožňuje nanajvýš hromadiť efemérne zážitky z audiovizuálnych obrazov, považujú za diela aj priemyselné výrobky a nástroje.
Pravda, vysoké, čo nemožno oddeliť od nízkeho, nemá nič spoločné s elitárstvom, ktoré sa rado štylizuje do pohŕdania prostotou, moralizátorstva, odsudzovania zábavy. Umenie vo svojej estetickej funkcii bolo a zostane minoritnou záležitosťou, tak ako jeho kritika. Chcieť opak by bolo ilúziou. Nezaujíma nás predajnosť ani reklama, ktorá nenapomáha väčšiemu odbytu tovaru v prostredí zanedbateľnej kúpyschopnosti obyvateľstva. Prečo knihy predávame ako ostatní? Bohužiaľ, v tejto spoločnosti ani kniha sa nedá vyrobiť inak ako prostredníctvom peňazí. Narodili sme sa do podmienok, ktoré sme si nevybrali, a tak sa musíme pohybovať medzi muchami na trhu. A predchádzajúca generácia nemôže očakávať, že jej za ne poďakujeme.
To, čo sa mení, je spoločenská funkcia umenia, a tú neovplyvňuje politika ani právo. Jeho postavenie zostane rovnaké, kým sa nezmenia ekonomické mechanizmy prerozdeľovania spoločenského bohatstva a neprestane sa, tak ako to s obľubou robí i postmoderná filozofia s frázami o konzumnej spoločnosti, odvracať pozornosť od nich k prehnanej spotrebe jednotlivcov, akoby na ňu vystačila iba vôľa.
Sme konzervatívni, ak dávame prednosť originalite pred módou? Možno. V každom prípade tanec okolo tyče nemienime považovať za balet.


Autorské rukopisy pre prípadné knižné vydanie prijímame výlučne v elektronickej podobe. Prosíme vás o dochvíľnosť pri ich posudzovaní. Odpoveď sa viaže len na súhlasné alebo zamietavé stanovisko bez uvedenia dôvodov, prečo rukopis splnil alebo nesplnil náročné kritéria publikovateľnosti umeleckých textov. Stanovisko nášho odborného spolupracovníka je však striktne spojené s posúdením hodnoty diela v kontexte minimálne európskej literatúry.
Keďže evidujeme čoraz väčší záujem autorov o vydanie rukopisu v našom vydavateľstve, prinášame im užitočné informácie, na základe ktorých sa sami môžu rozhodnúť, ako postupovať. Predovšetkým nám treba napísať, či kniha má vyjsť s logom nášho vydavateľstva alebo nie.
1. Ak áno, rukopis vo word súbore nám musí byť zaslaný na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. na odborné posúdenie. Ak nebude vyhovovať vydavateľstvu, v takom prípade nebude vydaný za žiadnych okolností. Odpoveď môžete očakávať do 6 mesiacov. Autori si musia uvedomiť, že vydavateľstvo je orientované na hodnotnú (múzickú) beletriu aspoň európskeho formátu, a nie na populárnu (komerčnú) literatúru. Autori, ktorí sa rozhodli vydanie diela financovať alebo si našli sponzora, majú prednostné právo na posúdenie diela. Zvyčajne dostanú odpoveď do 3 mesiacov. V prípade prijatia rukopisu a financovania jeho vydania vydavateľstvom bude zabezpečené jeho vydanie zvyčajne do 2 rokov od oznámenia prijatia. Vydavateľstvo oznámením, že rukopis je prijatý, neposkytuje autorovi žiadnu záruku, že do 2 rokov sa mu podarí zabezpečiť vydanie diela. S autorom podpíše vydavateľskú zmluvu, až keď sa mu podarí zabezpečiť všetky finančné prostriedky na vydanie jeho diela. Reklama na knihu, jej distribúcia a predaj je vydavateľstvom zabezpečená za štandardných podmienok, tak ako pri iných vydaných knihách.
2. Ak kniha nemá vyjsť s logom vydavateľstva, publikácii, ktorá vznikla na základe špecifickej objednávky zákazníka a podľa jeho požiadaviek, nebude pridelené číslo ISBN cez naše vydavateľstvo. V takom prípade vydavateľstvo na základe zaslaných pdf súborov vnútra a obálky knihy nezodpovedá za obsah vytlačenej knihy, ani za kvalitu jej vytlačenia súvisiacu s dodanými súbormi. Autor môže požiadať o ISBN Slovenskú národnú knižnicu, vo formulári na stránkach knižnice okrem špecifikácie publikácie musí uviesť, že ide o vydanie vlastným nákladom. Autor hoci aj minimálnu časť nákladu môže prenechať vydavateľstvu na voľný predaj, prípadne mu ponechať väčšiu časť nákladu na komisionálny predaj. Presné podmienky rabatu budú dohodnuté v dodacom liste. Vydavateľstvo maximálne zabezpečí zaslanie povinných výtlačkov. Po dohode s autorom môžu byť vydavateľstvom zaslané reklamné a recenzné výtlačky redakciám a iným médiám. V zásade takéhoto autora vydavateľstvo nepropaguje. Vo výnimočných prípadoch, ak ide napr. o kvalifikovanú odbornú publikáciu, môže o ISBN požiadať vydavateľstvo. Publikácia však nebude zaradená medzi Edičné aktivity vydavateľstva.
Cenovú ponuku tlače, ako aj ďalších grafických prác pred tlačou (najmä DTP obálky a vnútra knihy), si môžete vyžiadať na emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a pri objednávke tlače knihy nám musíte špecifikovať adresu objednávateľa, autora a názov knihy, formát knihy, farebnosť obálky, farebnosť vnútra, počet strán, typ väzby a náklad. Minimálne bez týchto údajov vám nevieme vypracovať základnú cenovú ponuku. Po odsúhlasení cenovej ponuky vám emailom vyšleme faktúru, ktorú je potrebné uhradiť vopred. Autor môže kedykoľvek zrezignovať z prác nad knihou a požiadať o vrátenie vopred uhradenej platby. Vydavateľstvo v takom prípade bezodkladne vráti platbu zníženú o práce vykonané podľa cenníka.